Fryske dichters yn âld Wûnseradiel

 

Dit is de presintaasje fan Fryske dichters op de regiosnein fan de ring Makkum op 7 juny 2015. Yn de tsjerke fan Koarnwert, it doarp fan Obe Postma, haw ik ferteld oer Fryske dichters en by elk doarp út de regio in dichter, gedicht of ferhaal socht. De ring Makkum bestrykt it grutste part fan de eardere gemeente Wûnseradiel.