'Leauwe yn Fryslân'

-  jiergong 2021-2022 

 

'Leauwe yn Fryslân' is in kursus foar foargongers - pastoraal wurkers, predikanten, prysters - dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology.

 

Diel 1 omfettet 4 stúdzjemoarnsskoften. Dielnimmers kinne dêrnei kieze foar Diel 2,
it sels skriuwen fan in artikel op it mêd fan leauwen, tsjerke en teology yn Fryslân.

 

Ofbylding fan it skilderij ‘Buorkerij mei koalsied’

fan Jentsje Popma

 


Data diel 1:    27 oktober, 24 novimber 2021 en 12 jannewaris, 9 febrewaris 2022                    
 

Plak:                Nijkleaster, Redbadtsjerke te Jorwert

 

Dosinten:       Alex Riemersma, Hinne Wagenaar, Liuwe Westra, Tytsje Hibma.

 

Kosten:           Diel 1 € 350.- en Diel 2 € 150.-
PE:                   Akkreditaasje predikanten/tsjerklik wurkers PKN:
                        1 ECTS (diel 1), 3 ECTS (diel 1 en 2)
Ynformaasje:   
https://www.kruspunt.frl/leauwe-yn-fryslan-2021-2022/

 

 

Download
Kursus Leauwe yn Fryslân, jiergong 2021-2022
folder Frysk Leauwe yn Fryslân 2021-2022
Adobe Acrobat document 694.2 KB
Download
Kursus Leauwe yn Fryslân, jiergong 2020-2021
200620 folder LYF 2020-2021 - Frysk.docx
Microsoft Word document 41.4 KB
Download
Kursus Leauwe yn Fryslân, jiergong 2019-2020
190522 LYF programma stúdzjedagen 2019-2
Microsoft Word document 15.4 KB
Download
Kursus Leauwe yn Fryslân, jiergong 2018-2019
180503 Kursus LYF jiergong 2018-2019 fol
Adobe Acrobat document 135.7 KB
Download
Kursus Leauwe yn Fryslân, jiergong 2017-2018
170513 Kursus LYF 2017 folder Frysk.pdf
Adobe Acrobat document 749.1 KB