Laatste kerkdienst in de gereformeerde kerk te Arum - januari 2012

 

 

In 1834 vond de afscheiding plaats nadat ds. Hendrik de Cock in december 1833 door het Herv. kerkbestuur van Ulrum was geschorst. Hij richtte in 1834 met een groep volgelingen de eerste afgescheiden gemeente op. Ook in Arum in de Hervormde Kerk vond men in de leer teveel
rede, het verstand, het liberalisme het voor het zeggen had, dit gecombineerd met 'ene wereld- gelijkvormige leefwijze". De groep afgescheidenen in Arum werden gezien als aanhangers van de pure zuivere leer (puur, ofwel heel precies, oftewel fijn). In het Fries later benaamd met
"finen", dit in tegenstelling met "grouwen", "ús kant" en de "oare kant" genaamd.
Aafke Goslinga-de Boer is met geld en goederen de weldoenster van de eerste Gereformeerde Kerk te Arum. Samen met haar man, Tjeerd S. Goslinga, begint ze in 1859 te werken aan de institutie van de eerste samenkomst van de Gereformeerde Kerk te Arum, die
op 11 september 1861 plaatsvindt. Haar man overlijdt in 1860, maar moedig gaat de weduwe verder. De eerste samenkomsten vinden plaats in haar woning, aan de Oude Kerkstraat 9. In maart 1862 wordt de nieuwe kerkaan de Oude Kerkstraat te Arum ingewijd. In 1863 doet ds. Sevensma uit Wetsinge  / Sauerd zijn intrede in Arum. Vanaf 10 mei 1863 stelt de weduwe Goslinga kamers van haar woning beschikbaar voor verhuur als pastorie. In 1864 wordt de statenbijbel met koperbeslag gekocht voor 11 gulden en 50 cents. Deze bijbel heeft tot 22-01-2012 op de kansel in De Geref. Kerkgelegen. In 1880 wordt de pastorie aan de van Camminghaweg gebouwd.

 

Omstreeks 1890 vertrokken 86 leden van de Afgescheiden Gemeente van Arum naar "den nieuwen wereld" (emigratie). Dit was een grote tegenslag. Opnieuw was er een tegenslag toen leden die in Achlum woonden in 1903 hun eigen Gereformeerde Kerk bouwden.
In 1910 wordt aan de van Camminghaweg naast de pastorie uit 1880 de nieuwe Gereformeerde Kerk gebouwd. De eerste steen wordt gelegd door ds. Binnema. In 1911, op eerste Paasdag, wordt in de Oude Kerkstraat voor het laatst gekerkt in de Geref. Kerk aldaar. Op Paasmaandag
1911 wordt de nieuwe Geref. Kerk in gebruik genomen. In 1925 wordt bij goudsmid Bolman te Leeuwarden een zilveren avondmaalgerei gekocht, bestaande uit een grote wijnschenkkan, 4 bekers, 2 kleine broodschalen en een grote schaal (wat men daarvoor gebruikte is niet duidelijk beschreven). In 1986 wordt nog een zilveren avondmaalsbeker gekocht en later worden ook nog een paar kleine bekertjes aangeschaft, in een handige reiskoffer, voor het bedienen van het avondmaal voor de organist boven achter het orgel en bij zieken aan huis.

 

In 1946 vindt opnieuw een afsplitsing plaats in onze Geref. Kerk. Een groep broeders en zusters maken zich vrij. Ze hebben bezwaren tegen de synode omtrent "doop, verbond en veronderstelde wedergeboorte" . Deze broeders en zusters onderhouden artikel 31 van de kerkorde. Dit heeft tot gevolg de bouw van een kerk in de schoolstraat in 1957. Groot was het verdriet door de scheuring die dwars door gezinnen en familie's liep.

In 1955 wordt begonnen met de bouw van de nieuwe pastorie, naast de bestaande pastorie aan de van Camminghaweg. De eerste steen wordt gelegd op 7 december 1955 door het toen oudste gemeentelid Auke Dijkstra, bijna 90 jaar oud. In 1956 is de pastorie uit 1880 naast de Geref. Kerk verbouwd tot kosterswoning en lokaliteit "It Iepen Hûs". De eerste nieuwe koster, vanaf januari 1957, werd Feike Bruinsma en zijn echtgenote Feikje Bruinsma-de Vries. Zij volgden Tjitte Alkema en Ytje Alkema-Bergsma op.

Het 100-jarig jubileum wordt gevierd in 1961. Door gemeenteleden wordt het jubileumstuk "Fan striid en seine" opgevoerd. De jubileum commissie 1861-1961 bestaat uit: Tietje Feenstra, Arnold Kingma, Albert Broersma, Warner Pars en ds. J. Sap.
In de jaren 1963 / 1964 is het interieur van de Geref. Kerk vernieuwd. Er worden nieuwe banken en een nieuwe preekstoel geplaatst. Ook zijn de lampen en de ramen vervangen. Er komen ook twee nieuwe tekstborden.
In 1972 / 1973 is de voorgevel van "It Iepen Hûs" afgebroken en vernieuwd.

In 1986 bestaat de Geref. Kerk 125 jaar. Dit wordt gevierd met het opvoeren door gemeenteleden van de revue "Wat foar ús lei(t)". De jubileumcommissie bestaat uit: Siebe Tolsma, Oane P. Anema, Sjoukje Tolsma-Louwsma, Afke Hoekstra-v.d. Ploeg en ds. G. Huiskamp. Sinds 2005 wordt de koster- en schoonmaakfunctie ingevuld door vrijwilligers.
In 2008 is met het verhuizen van Matty Kramer-Akker, de laatste koster in loondienst, een eind gekomen aan de kosterswoning. Deze is verbouwd tot aula.

Het 150-jarig jubileum wordt gevierd met een herdenkingsdienst op zondag 11 september 2011 met een fototentoonstelling in "It Iepen Hûs", mei "kofje, sop en broadsjes". De fototentoonstelling is samengesteld door Oane P. Anema. De jubileumcommissie bestaat uit de volgende personen: Geertje Anema-van Dijk, Richt Tolsma-Anema, oane P. Anema en Aukje Heslinga-v.d. Velde. Op 1 januari 2012 wordt de federatieve Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd gevormd. De Geref. Kerk wordt dan niet meer gebruikt voor de erediensten. Op 22 januari 2012 is de laatste dienst in  het kerkgebouw gehouden.