Mienskip en spiritualiteit

Mienskip

 

Het woord 'mienskip', het Friese woord voor 'gemeenschap', kreeg nieuwe aandacht als thema van de culturele hoofdstad LF 2018.

 

Maar Mienskip heeft aloude wortels. Bij het ontstaan van de eerste christelijke gemeenschap schrijft Lucas (auteur van het bijbelboek Handelingen): "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.' In de Friese bijbelvertaling: 'Se hâlden har trou by it ûnderwiis fan 'e apostels en by de mienskip, by it brekken fan it brea en by it bidden.'

 

Spiritualiteit

 

Ook spiritualiteit is een woord met aloude wortels dat vandaag de dag veel aandacht krijgt. Spiritualiteit stamt van het Latijnse woord 'spiritus' en gaat over ons geestelijk leven, onze geestelijke weg. En met 'de geestelijke weg' hebben we het over onze levensweg in de ontmoeting met de goddelijke werkelijkheid, met God, de Bron, de Ene, de Geest, het Licht, de Liefde... of in welke taal we ook spreken over die ontmoeting.

 

Vier heilzame woorden

 

Die eerste christengemeente wordt gekleurd door vier elementen:

- onderwijs: het horen en overdragen van de woorden van de Eeuwige

- mienskip: de onderlinge ontmoeting in de goede geest van de Ene
- breken van het brood: het delen van ons leven naar het voorbeeld van Jezus

- bidden: het voortdurende innerlijk in contact blijven met de Bron